Algemene Voorwaarden VitaBrothers B.V.

Inhoud

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Voorwaarden lidmaatschap VitAcademy

Artikel 7 – Annuleren

Artikel 8 – Verplichtingen bij annuleren

Artikel 9 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 12 – Prijzen en betalingen

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en uitvoering

Artikel 14 – Overdraagbaarheid

Artikel 15 – Overmacht

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17 – Verantwoordelijkheid

Artikel 18 – Klachtenregeling

Artikel 19 – Geschillen

Artikel 20 – Wijzigen Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.    Klant: de persoon die overeenkomst aangaat met ondernemer

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

1.    Vitabrothers B.V. (hieronder vallen: VitaBrothers.nl en VitAcademy)

Oude Akerstraat 58

6268 NE Bemelen

KvK: 77894537
BTW: NL8611.88.950.B.01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.    De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b.    De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

c.    De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

d.    Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.    De ondernemer heeft het recht de overeenkomst voor het consult, de opleiding, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het aan de Vitabrothers B.V. betaalde bedrag.


Artikel 6 – Voorwaarden lidmaatschap VitAcademy

1.    Het lidmaatschap van de klant van de VitAcademy wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als klant gebruik wil maken van de community moet hij over internettoegang en een compatibel apparaat beschikken en ook een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven. 

2.    Klant geeft ons toestemming om de lidmaatschapskosten voor de komende periode af te schrijven via de gekozen betalingsmethode, tenzij hij het lidmaatschap opzegt vóór de nieuwe factureringsdatum. 

3.    We behouden ons het recht voor om lidmaatschap van klant in te trekken en het account te blokkeren als we vaststellen dat er sprake is van onbehoorlijk gedrag. Hier gaat één waarschuwing aan vooraf. Indien dit gebeurt, zal er geen terugbetaling van gemaakte lidmaatschapskosten plaatsvinden.

4.    Abonnementen worden automatisch verlengd totdat de klant aangeeft het abonnement stop te willen zetten.

5.    Klant kan het lidmaatschap van de VitAcademy te allen tijde opzeggen. Nadat klant heeft opgezegd, behoud klant toegang tot de community tot het einde van de factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor content die niet is gekeken. 

6.    Klant kan het lidmaatschap opzeggen, door een email te sturen naar contact@vitabrothers.nl. Na opzegging ontvangt klant hiervan een bevestiging met hierbij de einddatum vermeld.

7.    Alle content die beschikbaar wordt gemaakt in de community is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en dus niet-commerciële gebruik. Tijdens het lidmaatschap verlenen we de klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de diensten binnen de community te gebruiken en content te bekijken. Met uitzondering van voorgenoemde beperkte licentie wordt er dus geen recht, eigendom of belang aan klant overgedragen. Klant stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

8.    Klant stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de community niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Klant stemt er ook mee in om de content bescherming niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen. Bovendien stemt klant ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. We kunnen het gebruik van onze service beëindigen of beperken als klant deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt. Alsmede kunnen wij hiervan aangifte doen.

9.    We sturen klant informatie over zijn account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van de betalingsmethode, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat klant heeft opgegeven bij registratie.


Artikel 7 – Annuleren 

1.    Bij fysieke producten

a.    De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

i.    Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

ii.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

iii.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

c.    Herroeping van fysieke producten is uitsluitend mogelijk bij nog verzegelde exemplaren.

 

2.    Bij digitale producten

a.    Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er daar uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.


3.    Bij lidmaatschap VitAcademy

a.    De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het lidmaatschap gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. De toegang ontvangt klant per mail direct na aanmelding.

c.    De in lid 1 en 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

d.    Het opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment. De lopende maand zal worden afgemaakt voordat het abonnement gesloten wordt. Indien er sprake is van een kwartaal- of jaarabonnement zal het resterende bedrag niet teruggeboekt worden. 


4.    Bij een fysieke workshop

a.    De klant kan een aanmelding voor een workshop tot maximaal 14 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 14 dagen, maar binnen 7 dagen voor de bijeenkomst zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 2 dagen voor de bijeenkomst zal 75% van het tarief in rekening gebracht worden.


5.    Bij een opleiding of retreat 

a.    De klant kan een aanmelding tot maximaal 14 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 14 dagen maar binnen 14 dagen voor de startdatum zal 25% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering worden binnen 7 dagen voor de startdatum 75% van het tarief in rekening gebracht.

b.    Bij het tussentijds stoppen van de opleiding wordt 75% van het tarief gerekend plus gemaakte kosten voor de ondernemer. Ook wanneer de klant heeft gekozen voor het betalen in termijnen. 


6.    Bij coaching

a.    Een afspraak voor een consult kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van het consult zonder opgave van redenen kosteloos worden geannuleerd door de klant. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, wordt 50% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht.

b.    Bij het tussentijds stoppen van een traject wordt 75% van het tarief gerekend plus gemaakte kosten voor de ondernemer. Ook wanneer de klant heeft gekozen voor het betalen in termijnen.


Artikel 8 – Verplichtingen bij annuleren

1.    Klant zal de aan hem verschafte informatie niet verder verspreiden aan derden. Zie ook artikel 15 over eigendomsvoorbehoud. 

2.    Als de klant gebruikmaakt van de bedenktermijn, meldt hij dit tijdig binnen de maximaal aantal dagen door middel van een schriftelijke verklaring of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

3.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

4.    Als de klant gebruikmaakt van annuleren, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.    Als de ondernemer de melding van annuleren door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

6.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.


Artikel 9 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

1.    Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

5.    De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6.    Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 11 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.


Artikel 12 – Prijzen en betalingen

1.    De prijzen voor alle producten, online trainingen, opleidingen, workshops, retraites, lidmaatschappen  en andere diensten staan vermeld op de website van VitaBrothers B.V. en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. 

2.    De kosten voor coaching trajecten zijn op maat en worden gedurende het traject niet verhoogd. 

3.    De door de klant verschuldigde bedragen voor online trainingen, workshops, retraites, opleidingen en lidmaatschappen dienen bij inschrijving via de website direct volledig te worden voldaan via Ideal, incasso of creditcard. Klanten die niet de mogelijkheid hebben op deze wijze te betalen, dienen zich per e-mail in te schrijven en krijgen daarna een factuur waarmee zij het verschuldigde bedrag over dienen te maken op IBAN NL82ABNA0886022983 t.n.v. VitaBrothers B.V. o.v.v. het factuurnummer. Inschrijving is pas een feit nadat de volledige betaling is ontvangen.

4.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor de startdatum.

5.    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.    Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door de ondernemer via een schriftelijke betalingsherinnering hier maximaal 2 maal op gewezen. De ondernemer gunt de klant na de 1e betalingsherinnering een termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze termijn van 7 dagen volgt een 2e schriftelijke betalingsherinnering waarbij de klant behalve het nog verschuldigde bedrag, tevens €25 administratiekosten verschuldigd is. Na het uitblijven van de betaling na de 2e betalingsherinnering, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten inclusief de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Tevens behoudt de ondernemer het recht om deelname van de klant op te schorten.


Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en uitvoering

1.    De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

3.    Als plaats van levering, data en tijdsduur van diensten geldt hetgeen is vermeld op de website van VitaBrothers B.V. of zoals vermeld in de informatie die klant ontvangt.


Artikel 14 – Overdraagbaarheid 

1.    Het is klant niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.


Artikel 15 – Overmacht

1.    In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar ondernemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand, of opgelegde wettelijke maatregelen bij een crisis zoals corona.

2.    Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van ondernemer jegens klant opgeschort zolang hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 180 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1.    Al het door ondernemer versterkte materiaal is en blijft eigendom van de ondernemer. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.

2.    Klant dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij dit voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan VitaBrothers.

3.    Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van VitaBrothers.


Artikel 17 – Verantwoordelijkheid

1.    Onder alle omstandigheden is de klant zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens consulten, workshops, retraites of opleidingen omgaat. VitaBrothers is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de klant naar aanleiding van de door VitaBrothers geleverde diensten en/of producten.

2.    Ondernemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ondernemer mag worden verwacht. Voor elke door ondernemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

3.    Indien een fout gemaakt wordt doordat de klant de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ondernemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

4.    Indien ondernemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.

5.    Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.

6.    Klant vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken die derden ten opzichte van ondernemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door ondernemer van de opdracht.

7.    Een consult, workshop, retraite of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak. 


Artikel 18 – Klachtenregeling

1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

2.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.  De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4.  Klachten en de wijze van afhandeling moeten geregistreerd worden en voor de duur van 1 jaar worden bewaard door de ondernemer.


Artikel 19 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van klant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.


Artikel 20 – Wijzigen Algemene Voorwaarden 

1.    Ondernemer is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.